Regulamin kalendarz charytatywny

REGULAMIN KONKURSU

Dobry ROK z DobrąKARMĄ”

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Dobry ROK z DobrąKARMĄ” zwanego dalej w Regulaminie „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest- NATURAL QUELLE S.C JAKUB SOSIŃSKI, TOMASZ CYRANIK, NIP: 9721158836, REGON: 300593568, ul. Popiela 16A, 61-615 Poznań, zwani dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej https://www.facebook.com/hellodogspl/(zwanej dalej “Fanpage”).

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.10.2022 roku i trwa do dnia 23.10.2022 roku (ostateczny termin głosowania) i przeznaczony jest dla osób posiadających konto w serwisie Facebook.

5. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru w składzie 3 osobowym, zwaną dalej „JURY”, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, spełnieniem przez Uczestników warunków Regulaminu oraz podejmie decyzję o wyborze zwycięzców.

6. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

Regulamin kalendarz charytatywny

7. Zgłaszając uczestnictwo w konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia i warunki.

 

II. Warunki udziału w Konkursie oraz zasady Konkursu.

1. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie („Uczestnicy”), spełniające warunki określone w punkcie II 2 Regulaminu, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

2. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi spełnić jednocześnie następujące warunki:

a. Uczestnik musi posiadać konto w serwisie Facebook.

b. Uczestnik musi umieścić w komentarzu „zdjęcie” psa z widocznym produktem marki DobraKARMA.

c. Uczestnik musi być autorem zdjęcia lub posiadać prawa autorskie w zakresie umożliwiającym zgłoszenie zdjęcia do konkursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

d. Uczestnik musi być właścicielem psa widniejącego na zdjęciu lub posiadać zgodę właściciela psa na zgłoszenie zdjęcia do Konkursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w pkt. II. 1, 2 c. i d. niniejszego Regulaminu.

4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłączenie zdjęcia związane z psią tematyką i widocznym produktem marki DobraKARMA. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone zdjęcia, które zawierają wizerunek osób.

a. Każdy Uczestnik Konkursu może dodać dowolną liczbę zdjęć.

5. Organizator ma prawo usunąć zdjęcie, które nie przedstawia wizerunku psa, jest drastyczne lub zdjęcia uczestników, którzy w inny sposób naruszają Regulamin Konkursu. Za zdjęcia drastyczne uznaje się zdjęcia brutalne lub naruszające poczucie przyzwoitości lub dobrego smaku.

 

III. Rozstrzygnięcie Konkursu.

1. Jury wybiera 30 zdjęć które zwyciężają w konkursie oraz, które zostaną następnie wykorzystane między innymi do stworzenia kalendarza DobraKARMA.

2. Zdjęcia wybierane są ze względu na estetykę i zgodność z tematyką konkursu.

3. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, których zdjęcia zakwalifikowały się do kalendarza, według zasad wskazanych w pkt. IV. 1 Regulaminu.

4. Jury przy wyborze zwycięzców bierze pod uwagę:

a. względy artystyczne zdjęcia,

b. zgodność zdjęcia z tematem Konkursu,

c. oryginalność zdjęcia,

d. wysoką jakość zdjęcia umożliwiającą późniejszy wydruk w formacie co najmniej 20×15 cm

 

5. Z posiedzenia JURY sporządza się protokół. Decyzje JURY zapadają większością głosów.

6. W terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody, terminie i sposobie jej odbioru.

7. Jeżeli zwycięzca został z Konkursu wykluczony, nie odebrał nagrody, lub w inny sposób utracił prawo do nagrody, wówczas Organizator nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnej osobie. Jednakże może to uczynić, jeżeli uzna to za możliwe i celowe.

8. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage i wykorzystać jego zdjęcie do wydruku kalendarzy.

9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

IV. Nagrody.

1. Organizator przyznaje następujące nagrody:

a ) dwunastu Uczestników, których zdjęcia zostaną umieszczone na stronach 12 miesięcy roku i okładce otrzymuje voucher o wartości 50 zł do sklepu https://sklep.hellodogs.pl/ (nagroda). Wartość nagrody wynosi 50 zł.
b) zdjęcia kolejnych 18 Uczestników w formie nagrody pocieszenia zostają umieszczone na okładce kalendarza charytatywnego

2. Wyklucza się prawo do przeniesienia praw do nagrody na osobę trzecią.

3. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom, nie później niż 30 dni od daty powiadomienia o wygranej. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W przypadku niepodjęcia w terminie nagrody, zwycięzca traci do niej prawo.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres  e-mail odbiorcy nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

 

V. Reklamacje.

1. Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia o zdjęciach, które nagrodzone zostały w konkursie (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora nie później niż w terminie 10 dni od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane w dniu ich rozpoznania.

 

VI. Prawa autorskie.

1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do zdjęć. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora wobec osób trzecich i podejmie wszelkie kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia ich roszczeń,

2. Z chwilą zgłoszenia zdjęcia do udziału w Konkursie (tj. umieszczenia zdjęcia w komentarzu) Organizator uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu – w Polsce i za granicą,

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy

3. Uczestnik zezwala na modyfikowanie zdjęć w całości lub części, dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów zdjęć lub całości, swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów.

4. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne udostępnienie zdjęcia w terminie wybranym przez Organizatora.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru nad sposobem korzystania ze zdjęcia.

 

VII. Odpowiedzialność.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie na skutek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

2. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzany, popierany, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

3. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu oraz żadne zdarzenia, związane z Konkursem na co Organizator i Uczestnik wyrażają zgodę.

 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Jakub Sosiński, Tomasz Cyranik, NATURAL QUELLE S.C ul. Popiela 16a 61-615 Poznań NIP: 972 115 88 36.

Wszelkich informacji związanych z ochroną danych osobowych Administrator udziela pod adresem e-mail info@hellodogs.pl.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach :

– Celem przetwarzania danych jest udział w Konkursie. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgłoszonych przy rejestracji konta na cele związane z udziałem w Konkursie. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdy została wyrażona dobrowolna i wyraźna zgoda.

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– Celem przetwarzania danych jest też prowadzenie przez Administratora procesów analitycznych i statystycznych zmierzających do udoskonalania funkcjonalności świadczonych przez Administratora Usług i organizowanych Konkursów, a także dla ułatwiania korzystania z usług i Konkursów Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

3. Uprawnienia:

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;

c) Prawo do usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane;

d) Ograniczenia przetwarzania danych;

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) Prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo otrzymania dostarczonych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzane dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz inne dane opublikowane przez Państwa na portalu społecznościowym Facebook,
 2. adres IP i identyfikator Państwa przeglądarki,
 3. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom śledzącym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Dane pozyskujemy od Państwa za pośrednictwem Facebooka w momencie podjęcia przez Państwa aktywności na fanpage’u i pochodzą one z Państwa publicznego profilu, komentarzy, polubień i innych aktywności na fanpage’u oraz wiadomości przesłanych do Administratora. Państwa dane mogą zostać również ujawnione przez wpisanie ich przez osoby trzecie w komentarzach lub wiadomościach kierowanych do Administratora. Dane statystyczne są przekazywane Administratorowi przez Facebooka.

Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych powoduje brak możliwości uczestniczenia w Konkursie.

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych może mieć:

 1. właściciel portalu społecznościowego Facebook – na zasadach dotyczących danych dostępnych tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy,
 2. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, które na podstawie zawartych z Administratorem umów w zakresie niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie,
 3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski oraz do organizacji międzynarodowychz zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy

 

7. Okres przechowywania danych

Państwa dane będziemy przechowywać – w zależności od celu – przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z celu lub przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping